Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘muslimer’ Category

Svar till Robin Shadowes Bad Sector och Dynamo.

Ber här om överseende med att mina svar inte blir så uttömmande, jag är ju inte ”inläst” på allt.

Robin Shadowes:
”Har lite undringar om islamiseringen som pågår just nu. Läste nyligen någonstans att rika saudier hade donerat tiotals miljoner till dom engelska universiteten Oxford och Cambridge. Sipprar det även in pengar till våra högskolor? Misstänker förutom saudierna att även iranierna är ytterst aktiva även om dom tillhör olika skolor, shia respektive sunni. Att Khadaffi nyligen köpte upp moskén i Malmö tycker jag är ett annat oroande tecken i tiden. Om det nu skulle vara så tycker jag att många pusselbitar skulle falla på plats, så som all anpassning, massinvandringen av muslimer och all propaganda för islam.

För inte tror jag att alla dessa ‘donationer’ är helt kravlösa, snarare tvärtom. Vill gärna höra dina tankar om detta, undrar också om du har idéer om hur vi skall kunna exponera sådana där kopplingar till salafister, wahabister och andra extrema islamister.

Eller hur vi skall kunna bekämpa denna ständigt pågående islamisering och vända på den?”

Islamiseringen av Sverige, liksom av övriga Europa, måste stoppas. Denna fråga ska ses ur ett politiskt perspektiv.

Jag tycker att Inger-Siv Mattson fångade situationen väl i sitt brev till en fp-politiker:

”Ni förespråkar minareter och böneutrop i Sverige.  ‘Precis som kyrktornens klockor ringer måste moskéernas minareter få ropa. Annars blir religionsfriheten en chimär.’

Jag undrar om Ni kan upplysa mig om hur högt klocktornet på den kristna katedralen i Mecka är?
Inte är det väl så att religionsfriheten enbart fungerar i en riktning? Eller..?

I sammanhanget vill jag inte undanhålla Er ett citat från den franske 1600-talsfilosofen, författaren och vetenskapsmannen Blaise Pascal, som i ett eller annat religionsfilosofiskt sammanhang sade: ‘Ni kräver, i våra principers namn, de rättigheter som ni, i era principers namn, förvägrar oss.'”

Först av allt måste vi få stopp på vidare invandring till Sverige från muslimska länder.

Därefter måste de muslimer som begått grova brott eller tillskansat sig ett PUT på ett oegentligt sätt utvisas.

Kan fakta fås fram kring finansieringen av redan byggda moskéer, eller moskéer under byggnad, så kan det säkert användas i argumenteringen. Personligen har jag inte orkat/hunnit sätta mig in i detta.

Religionsfriheten måste rimligen värnas i den bemärkelsen att envar får bekänna sig till islam och även ha tillgång till bönelokaler. Detta behöver dock inte betyda stora moskéer, centralt i våra städer.

Då blir det i praktiken något mer än bara bönelokaler, det blir makt-markeringar. Precis som muslimska kvinnors uniformer kan fylla den funktionen i stadsbilden.

Islam är ju inte bara en religion, där det handlar om friheten till privat utövande. Som Åke Sander skrev om islam i ”Tvärkulturella möten”:

”…det inte är en ren privatsak huruvida man följer religionen (‘är religiös’) eller inte.”

”…att lära känna och bringa sitt samhälleliga och privat liv i överensstämmelse med Allahs heliga skapelsevilja. Detta är en muslims – ja enligt islam varje människas – yttersta angelägenhet.”

Islam är en ”kosmocentrisk religion” som ”innefattar tillvarons alla delar: hela det privata såväl som det sociala, kulturella, ekonomiska och politiska livet, och inte enbart det som från vår horisont betraktas som den religiösa sfären.”

En annan självklar åtgärd måste vara att skrota de lagar som DO baserar sin svenskfientliga verksamhet på.

Är det för övrigt inte märkligt, att de krav om homovigslar – som varit så viktiga för pk-iterna – bara riktas mot de kristna och kyrkorna, aldrig till muslimerna och moskéerna?!

Eller jämför Ecce Homo i Uppsala domkyrka med Muhammedkarikatyrerna, och reaktionerna i respektive fall. Det visar att vi har att göra med fundamentalt olika typer av religioner.

Bad Sector:
”Vi har idag en konsensus i hela debatten kring att kriminalitet orsakas skillnader i socioekonomisk status och därför kan bekämpas med bidrag, utbildning och jobb – när det vetenskapliga stödet för ett sådant samband är helt frånvarande. Stödet för det motsatta sambandet – att kriminalitet orsakar arbetslöshet och fattigdom är däremot stort.

Man slipper hårklyverier om vilka omfördelningsåtgärder som behövs och vilka misstag som begåtts utan kan direkt peka på att åtgärderna är meningslösa, eftersom orsaksanalysen baseras på önsketänkande och kryptoreligiösa övertygelser om människan som ett ”tomt ark”/blank slate/tabula rasa.”

Klart är ju att de enorma resurser som skyfflats in i storstadssatsningar och andra riktade åtgärder till invandrartäta områden har givit magert eller inget resultat. De har varit som hälla ned dem i ett stort, svart hål. Väsentligt mycket mer pengar satsas till skolor med stor andel invandrarelever än i övriga skolor. Ändå når man inte godtagbara resultat.

Jag tror här inte på ”social ingenjörskonst”. Vare sig roten till problemen ligger i arv eller miljö så kan man inte få barn att göra bra ifrån sig i skolan om de själva saknar motivation och om deras föräldrar inte ger dem något stöd för detta.

Det är själva problemimporten som först och främst måste upphöra

Dynamo:
”Vad är egentligen en god vandel hos en politiker? Det är ingen hemlighet att det fifflas till höger och vänster bland Svenska politiker, så vilka krav bör SD ställa på politiskt aktiva som kan sägas representera partiet, oavsett om det handlar om ledamöter i kommunfullmäktige eller aktiva debattörer i den offentliga debatten.”

Vad jag här spontant kan konstatera, är ju hur pk-iterna mäter med dubbla måttstockar.

Beträffande SD:are med brottsregister verkar gälla att det ska vara på livstid, de ska aldrig få en ny chans i livet.

Beträffande invandrarkriminella som sagt sig vilja bli hederliga är det OK med ständigt nya chanser. Så generösa har man därvid varit, att en del aktiva i ”Lugna Gatan” visat sig finnas kvar i kriminella karriärer.

Jag anser att personer med brottsbelastning ska ges nya chanser. Dock bör en viss karenstid gälla för politiska uppdrag, och spårbytet måste vara definitivt. Inga återfall kan accepteras.

Detta resonemang ska gälla lika mycket oavsett parti, även om jag – som sympatisör till SD – naturligtvis är särskilt angelägen om att man där får fram hederliga människor med god vandel. Där menar jag att även ett digert brottsregister, om det ligger ett antal år tillbaka i tiden, ska betyda mindre än ett småskojeri som fortfarande har aktualitet.

Sedan har jag personligen svårt att numera bli upprörd över obetalda TV-licenser, med tanke på det grova missbruket av TV-mediet.

Annonser

Read Full Post »

Uncle Bob 4

Svar till Uncle Bob:

”Hur ser du på att militanta islamister vanligen döljer sina långsiktiga syften och gömmer sig bland mer moderata (häpp!) islamförespråkare? Är detta trovärdigt?”

I Sverige finns närmare en halv miljon utlänningar som kommit till Sverige från muslimska länder. Dessa kan i princip delas in i fyra grupper:

1. De som är helt sekulariserade – om de ens ser sig själva som muslimer, så är de ändå inte praktiserande.

2. De som visserligen klart ser sig själva som muslimer och är praktiserande – men som ser det som en privatsak. De ställer inga politiska krav, begär inte att det svenska samhället skall omvandlas efter deras agenda.

3. De som är militanta, men fredliga. De vill att det svenska samhället skall successivt anpassas till Koranens bud, eller vad uttolkarna av Koranen begär.

4. De som är inte bara militanta, utan också hotfulla, våldsbenägna och redo att tillgripa terror.

Majoriteten kan hänföras till grupperna 1 och 2.

Antalet personer, anslutna till något muslimskt samfund i Sverige ligger någonstans kring 130.000. Dessa kan väl räknas till grupp 3.

Grupp 4 är, förutsätter jag, antalsmässigt mycket liten. Vilket inte gör den betydelselös!

För grupp 4 kan grupp 3 fylla en viktig funktion:
• dels kan de smälta in där och kunna undgå att bli observerade.
• dels kan de i moskéerna erbjudas en samlingsplats och en rekryteringsbas.

Pk-iterna talar gärna om islam/muslimer i samma andetag som mångkultur, men den fråga jag ställer mig lyder:

Är militanta muslimer anhängare av mångkultur?

Jag är övertygad om att det enda som avhåller dem från att redan nu föra fram mer långtgående krav, är att de än så länge trots allt utgör bara en liten minoritet i Sverige.

Man också kan vända på det. Jag finner det anmärkningsvärt att de redan nu för fram så mycket av krav på anpassning av det svenska samhället efter deras önskemål.

Och här finns ytterligare ett moment: undfallenheten från företrädare för det svenska samhället. Det finns exempel på att rektorer avstått från skolavslutningar i kyrkor inte pga av några uttalade krav från muslimer, utan därför att de själva känner att det kanske kan vara så att någon muslim skulle kunna tycka illa om den saken, så för att vara ”på den säkra sidan”…

Offensiven mot adventsljusstakar drevs av DO Margareta Wadstein.

Låt mig delge er några citat ur Åke Sanders bidrag i boken ”Tvärkulturella möten”. Nog handlar det om något mer än en ”vanlig religion”:

”Koranen ger… inte i första hand svar på frågor av typen vad vi ska tro på, utan snarare på praktiska livsfrågor av typen: ‘Hur ska jag leva mitt liv?’ och ‘Hur ska vi organisera vårt samhälle?'””Härmed är också sagt att islam inte är begränsat till någon speciell sfär, några speciella tider eller platser, utan är något som gäller för hela livet och hela tillvaron, för hela skapelsen.””Om inte människan väljer att underkasta sig Allahs vilja med henne rubbar hon… hela skapelseordningen.”

Islam är en ”kosmocentrisk religion” som ”innefattar tillvarons alla delar: hela det privata såväl som det sociala, kulturella, ekonomiska och politiska livet, och inte enbart det som från vår horisont betraktas som den religiösa sfären.””Inom religionens värld kan alltså vad Gud säger vara viktigare och gå före t.o.m. demokrati, jämställdhet mellan könen och att ha hjälm när man cyklar.””Många av vardagslivets seder, bruk och praktiker är… något som enligt en vanligt förekommande islamsk uppfattning bör ingå i rätten att fritt utöva sin religion.”

”Islam anser sig, som vi sett, ha svar på alla frågor, och vara lösningen på alla problem.”

”…det inte är en ren privatsak huruvida man följer religionen (‘är religiös’) eller inte.” [i]Individens beslut påverkar kollektivets lycka, därför ”anser kollektivet sig ha rätt att utöva tvång på individen…”

”…att lära känna och bringa sitt samhälleliga och privat liv i överensstämmelse med Allahs heliga skapelsevilja. Detta är en muslims – ja enligt islam varje människas – yttersta angelägenhet.”

Fronk replikerade:

”Jag vill bara hopppa in och tillägga att även om en muslim anser sig tillhöra grupperna 1 eller 2 ovan så innebär inte det att han är integrerbar. Islam är ju som du själv visar mer än bara religion. Det är nationalism och etnisk separatism.Jag skulle för egen del säga att en muslim är helt integrerad först när han låter sin egen dotter eller syrra skaffa etnisk svensk partner, och då utan krav på att denne partner ska omvända sig till eller göra några anpassningar ( typ omskärelse) till islam.”

Bra påpekande – där kan jag instämma!

Skåning replikerade:

”Ett annat påpekande gällande grupp 1 och 2 är att de alltid ligger i farozonen för att förflyttas till grupp 3 eller 4. Och om inte de själva gör det så kan mycket väl deras barn göra det. Hur ofta ser man inte andra generationens invandrare radikaliseras, ”söka sina rötter” och bli ”riktiga” muslimer? Problemet är nämligen att ytterst få i grupp 1 och 2 tar rejält avstånd från de motbjudande delarna av sin religion så som 99% av alla kristna omtolkar eller tar avstånd från de ”omoderna” delarna av bibeln. En sekulariserad muslim kritiserar sällan sin egen religion utan lever snarare i någon slags icke-definierat ideologiskt vakuum. Det är nästan bara bland iranier man ser ett klart ställningstagande kring sitt eget religiösa ursprung, och det har sin förklaring i vad de har flytt ifrån och varför.Saken förbättras ju knappast av det du påpekar, att de gifter sig och skaffar barn med varandra, och att om det förekommer blandförhållanden så är det nästan alltid muslimska män som parar ihop sig med icke-muslimska kvinnor. Det blir heller inte bättre av att det saknas en ärlig och kritisk debatt kring islam, utan att alla faktapåpekanden reduceras till islamofobi. Hade debatten kring islams faktiska värderingar dragits till sin spets, såsom den görs kring kristendom och västerländsk kultur, så är jag inte alls så säker på att de flesta inom grupp 1 och 2 hade ställt sig på rätt sida, även om de kanske utgör en skral majoritet idag.”

Read Full Post »