Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Robin Shadowes’ Category

Svar till Robin Shadowes Bad Sector och Dynamo.

Ber här om överseende med att mina svar inte blir så uttömmande, jag är ju inte ”inläst” på allt.

Robin Shadowes:
”Har lite undringar om islamiseringen som pågår just nu. Läste nyligen någonstans att rika saudier hade donerat tiotals miljoner till dom engelska universiteten Oxford och Cambridge. Sipprar det även in pengar till våra högskolor? Misstänker förutom saudierna att även iranierna är ytterst aktiva även om dom tillhör olika skolor, shia respektive sunni. Att Khadaffi nyligen köpte upp moskén i Malmö tycker jag är ett annat oroande tecken i tiden. Om det nu skulle vara så tycker jag att många pusselbitar skulle falla på plats, så som all anpassning, massinvandringen av muslimer och all propaganda för islam.

För inte tror jag att alla dessa ‘donationer’ är helt kravlösa, snarare tvärtom. Vill gärna höra dina tankar om detta, undrar också om du har idéer om hur vi skall kunna exponera sådana där kopplingar till salafister, wahabister och andra extrema islamister.

Eller hur vi skall kunna bekämpa denna ständigt pågående islamisering och vända på den?”

Islamiseringen av Sverige, liksom av övriga Europa, måste stoppas. Denna fråga ska ses ur ett politiskt perspektiv.

Jag tycker att Inger-Siv Mattson fångade situationen väl i sitt brev till en fp-politiker:

”Ni förespråkar minareter och böneutrop i Sverige.  ‘Precis som kyrktornens klockor ringer måste moskéernas minareter få ropa. Annars blir religionsfriheten en chimär.’

Jag undrar om Ni kan upplysa mig om hur högt klocktornet på den kristna katedralen i Mecka är?
Inte är det väl så att religionsfriheten enbart fungerar i en riktning? Eller..?

I sammanhanget vill jag inte undanhålla Er ett citat från den franske 1600-talsfilosofen, författaren och vetenskapsmannen Blaise Pascal, som i ett eller annat religionsfilosofiskt sammanhang sade: ‘Ni kräver, i våra principers namn, de rättigheter som ni, i era principers namn, förvägrar oss.'”

Först av allt måste vi få stopp på vidare invandring till Sverige från muslimska länder.

Därefter måste de muslimer som begått grova brott eller tillskansat sig ett PUT på ett oegentligt sätt utvisas.

Kan fakta fås fram kring finansieringen av redan byggda moskéer, eller moskéer under byggnad, så kan det säkert användas i argumenteringen. Personligen har jag inte orkat/hunnit sätta mig in i detta.

Religionsfriheten måste rimligen värnas i den bemärkelsen att envar får bekänna sig till islam och även ha tillgång till bönelokaler. Detta behöver dock inte betyda stora moskéer, centralt i våra städer.

Då blir det i praktiken något mer än bara bönelokaler, det blir makt-markeringar. Precis som muslimska kvinnors uniformer kan fylla den funktionen i stadsbilden.

Islam är ju inte bara en religion, där det handlar om friheten till privat utövande. Som Åke Sander skrev om islam i ”Tvärkulturella möten”:

”…det inte är en ren privatsak huruvida man följer religionen (‘är religiös’) eller inte.”

”…att lära känna och bringa sitt samhälleliga och privat liv i överensstämmelse med Allahs heliga skapelsevilja. Detta är en muslims – ja enligt islam varje människas – yttersta angelägenhet.”

Islam är en ”kosmocentrisk religion” som ”innefattar tillvarons alla delar: hela det privata såväl som det sociala, kulturella, ekonomiska och politiska livet, och inte enbart det som från vår horisont betraktas som den religiösa sfären.”

En annan självklar åtgärd måste vara att skrota de lagar som DO baserar sin svenskfientliga verksamhet på.

Är det för övrigt inte märkligt, att de krav om homovigslar – som varit så viktiga för pk-iterna – bara riktas mot de kristna och kyrkorna, aldrig till muslimerna och moskéerna?!

Eller jämför Ecce Homo i Uppsala domkyrka med Muhammedkarikatyrerna, och reaktionerna i respektive fall. Det visar att vi har att göra med fundamentalt olika typer av religioner.

Bad Sector:
”Vi har idag en konsensus i hela debatten kring att kriminalitet orsakas skillnader i socioekonomisk status och därför kan bekämpas med bidrag, utbildning och jobb – när det vetenskapliga stödet för ett sådant samband är helt frånvarande. Stödet för det motsatta sambandet – att kriminalitet orsakar arbetslöshet och fattigdom är däremot stort.

Man slipper hårklyverier om vilka omfördelningsåtgärder som behövs och vilka misstag som begåtts utan kan direkt peka på att åtgärderna är meningslösa, eftersom orsaksanalysen baseras på önsketänkande och kryptoreligiösa övertygelser om människan som ett ”tomt ark”/blank slate/tabula rasa.”

Klart är ju att de enorma resurser som skyfflats in i storstadssatsningar och andra riktade åtgärder till invandrartäta områden har givit magert eller inget resultat. De har varit som hälla ned dem i ett stort, svart hål. Väsentligt mycket mer pengar satsas till skolor med stor andel invandrarelever än i övriga skolor. Ändå når man inte godtagbara resultat.

Jag tror här inte på ”social ingenjörskonst”. Vare sig roten till problemen ligger i arv eller miljö så kan man inte få barn att göra bra ifrån sig i skolan om de själva saknar motivation och om deras föräldrar inte ger dem något stöd för detta.

Det är själva problemimporten som först och främst måste upphöra

Dynamo:
”Vad är egentligen en god vandel hos en politiker? Det är ingen hemlighet att det fifflas till höger och vänster bland Svenska politiker, så vilka krav bör SD ställa på politiskt aktiva som kan sägas representera partiet, oavsett om det handlar om ledamöter i kommunfullmäktige eller aktiva debattörer i den offentliga debatten.”

Vad jag här spontant kan konstatera, är ju hur pk-iterna mäter med dubbla måttstockar.

Beträffande SD:are med brottsregister verkar gälla att det ska vara på livstid, de ska aldrig få en ny chans i livet.

Beträffande invandrarkriminella som sagt sig vilja bli hederliga är det OK med ständigt nya chanser. Så generösa har man därvid varit, att en del aktiva i ”Lugna Gatan” visat sig finnas kvar i kriminella karriärer.

Jag anser att personer med brottsbelastning ska ges nya chanser. Dock bör en viss karenstid gälla för politiska uppdrag, och spårbytet måste vara definitivt. Inga återfall kan accepteras.

Detta resonemang ska gälla lika mycket oavsett parti, även om jag – som sympatisör till SD – naturligtvis är särskilt angelägen om att man där får fram hederliga människor med god vandel. Där menar jag att även ett digert brottsregister, om det ligger ett antal år tillbaka i tiden, ska betyda mindre än ett småskojeri som fortfarande har aktualitet.

Sedan har jag personligen svårt att numera bli upprörd över obetalda TV-licenser, med tanke på det grova missbruket av TV-mediet.

Annonser

Read Full Post »

Robin Shadowes

Svar till Robin Shadowes:

”Något som får mig att personligen må riktigt illa är dom svensk-fientliga uttalanden som våra folkföreträdare har spottat ur sig genom åren. Sahlin med sitt ni har en kultur, vad har vi, midsommar och sådana saker. Sedan kommer Reinfeldt med sitt ursvenskt är rena barbariet, Maud Olofssons påstående att det är invandrarna som har byggt upp Sverige och nu senast Birgitta Ohlssons svamlanden om moskéer och minareter.Sist men inte minst det allmänt ifrågasättande vad är egentligen svenskt, vem är egentligen svensk. Om du fick tillfälle att möta dessa folkföreträdare i en debatt i tv, skulle du då ställa dom till svars för dessa uttalanden och vad tycker du själv om dessa uttalanden rent allmänt?

Vad betecknar du själv som svenskt och svenskhet?”

Frågan påminner mig om ett tillfälle när jag var i Egypten för ett antal år sedan. På egen hand reste jag från Kairo mot Hurgada vid Röda Havet (inte helt lätt, bara arabiska skyltar). På bussen stötte jag på en annan svensk, f.ö. med det utseende som traditionellt förknippas med svenskhet: blond och blåögd (även om i praktiken aldrig mer än 1/3 av alla svenskar haft sådant utseende).

Det intressanta var den spontana och djupa känslan av igenkännande som både han och jag upplevde i denna främmande miljö. Han jobbade inom resebranschen och verkade frustrerad på araber, hade förmodligen hunnit erfara en del av hur saker inte fungerade.

Vi behövde inte övertyga varandra om att vi var svenskar. Det gällde språket och utseendet, men definitivt något mycket mer – av attityder, värderingar och tänkande, av verklighetsupplevelser och gemensamma referensramar.

Precis som Robin Shadowes blir jag irriterad över att man ifrågasätter existensen av det svenska och svenskhet – bara därför att det är svårt eller omöjligt att ge en exakt definition, att dra en knivskarp linje mellan vem som är svensk och vem som inte är det.

Ingen ifrågasätter ju att det finns barn och vuxna, unga och gamla. Det finns visserligen myndighetsålder och pensionsålder, men i praktiken blir det en glidande skala, med gråzoner.

Det här blir i mitt tycke till onödiga hårklyverier. I slutänden är det en fråga om ifall man själv upplever sig som svensk och av andra upplevs som svensk.

Jag kommer här att tänka på ett av lasermannns offer. Han var född i Chile, men hade lärt sig felfri svenska och umgicks bara med svenskar. Han såg sig själv som svensk och uppfattades av sin omgivning som svensk. Så kom skottet/skotten…

I praktiken tror jag att det kan vara svårt, i normalfallet, för en utlänning som kommer till ett annat land att helt assimileras. Han/hon har kvar sina rötter och minnen, sin identitet och sin koppling till hemlandet. Det är heller inte nödvändigt, det viktiga är att barnen blir svenskar fullt ut.

Det finns ”inte vi och dom”, får vi lära oss. Vi svenskar existerar således inte.

Inget motsvarande ifrågasättande sker av att det finns t ex tyskar och ryssar, kineser och japaner, turkar och kurder. Mona Sahlin har tvärtom uttalat sin uppskattning över de senares kultur. Andra folk finns, de har kultur och detta är fint – varför ska inte detsamma gälla svenskar?

Man anför att vår kultur ytterst är importerad, men då kan detsamma sägas om varje kultur. Vissa influenser utifrån har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Både språk och kulturer förändras successivt. Detta är inget problem.En helt annan sak är vad som nu pågår, nämligen en storskalig invasion och kolonisering där vi som folk byts ut, där man länsar våra skafferier och hånar oss svenskar.

Ett antal miljoner svenskar skulle inte kunna bytas ut mot lika många miljoner kineser, även om dessa arbetade flitigt, var hederliga och alla talade perfekt svenska. Inte utan att något viktigt skulle ha gått förlorat.

Även utan att tillskriva svenskhet eller svensk kultur något högre värde jämfört med andra kulturer anser jag att Sverige ska förbli svenskt. Skälet blir i princip detsamma som för att vi ska värna utrotningshotade växt- och djurarter i världen. Det gäller att slå vakt om en etnisk mångfald på global nivå.

Just som svenskar har vi ett särskilt ansvar att verka för att svensk kultur och svensk etnicitet lever vidare. Om inte vi gör det, vilka ska annars göra det?

Därutöver är det möjligt att i svenskheten se positiva värden, som inte finns inom varje annan kultur. Med svenskhet förknippar jag ett antal hållningar och värderingar, vilka utgör en viktig förklaring till att Sverige blivit en utvecklad demokrati och ett avancerat välfärdssamhälle.

Samtidigt finns en del i svenskheten som jag inte kan undgå att förakta, men det får jag leva med. (Jag syftar då på den utbredda strutsmentaliteten och undfallenheten, som möjliggör den fortsatta marschen mot avgrunden.)

Read Full Post »